KİŞİSEL VERİ KORUMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN ORTAK BİLGİLENDİRME

İşbu Veri Koruma ve Gizlilik Politikası’nın (Bundan sonra kısaca “Politika” olarak anılacaktır.) amacı İÇKALE tarafından sunulmakta olan her türlü hizmet kapsamında elde edilen ve/veya varsa üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

İÇKALE başta 24 Mart 2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan ulusal mevzuata uygun davranacağını ve bu çerçevede kişisel verilerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsediğini ve aynı doğrultuda kişisel verilerin işlenmesine yönelik her türlü kanuni yükümlülüğe uygun hareket edeceğini beyan eder.

Bu doğrultuda işbu Politika, kişisel verilerinizin, İÇKALE tarafından nasıl ve hangi amaçla işlendiğine ve korunduğuna dair bilgi edinilmesi ve mümkün olan en iyi derecede şeffaflığı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

I. TANIMLAR

Kanun ve işbu Politika ve Bilgilendirme metni uyarınca;
Veri Sorumluları:

Şirket Unvanları :
- İçkale İletişim Hizmetleri Telekominikasyon Dağıtım Pazarlama Ticaret A.Ş
- İçkale Bilişim Dağıtım İletişim ve Telekominikasyon Turizm İnş. İth. İhr. A.Ş
Adres : Dokuz Eylül Mah. Menekşe Sok. No:15/201 Gaziemir - İZMİR

(Her iki şirkette işbu VERİ KORUMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI ve KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN ORTAK BİLGİLENDİRME kapsamında “İÇKALE” olarak anılacaktır.)

• “Kişisel Veri”: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
• “Anonim Veri”: Başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmiş verileri, • “Kişisel Verilerin İşlenmesi”: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.
• “Kurum” Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu ifade eder.

II. VERİLERİN TOPLANMA AMACI

İÇKALE aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için gerekli olan izin kapsamında ve sadece izin verilen şekilde tarafınıza ait ilgili kişisel verileri toplar ve kullanır. Verileriniz elektronik posta ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik, işitsel ortam vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanız ya da Kanunun 5 ve 6. maddeleri ile sair mevzuatta belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanabilir ve işbu metinde belirtilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

III. VERİ VE VERİ KATEGORİLERİ

İÇKALE tarafından, sunulan hizmetler kapsamında işlenen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kişisel Veri sayılan verilerin hangileri olduğu, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır.
• Adınız, soyadınız, telefon numaranız, TC Kimlik numaranız, elektronik posta adresiniz, müşteri numaranız, sözleşme numaranız, aboneliğinize dair tarafınıza atanan kullanıcı kimliğiniz gibi sizi tanımlayabileceğimiz kişisel verileriniz,
• Doğum yeriniz ve tarihiniz, medeni durumunuz, cinsiyetiniz ve sair kimlik bilgileriniz,
• Adres, telefon numarası, kep, e-mail adresi gibi iletişim bilgileriniz ve diğer benzer veriler
• Personellerin, cihaz ayarlarına bağlı olarak, GPS verisi ile birlikte yakınınızdaki baz istasyonları ve Wi-Fi etkin noktalarını tanımlayan veriler ve IP adreslerinden çıkarılan konum verileri
• Aboneliğiniz kapsamındaki tarife ve paket bilgileriniz, katma değerli servis abonelikleriniz, fatura, finansal ve borç bilgileriniz, abonelik türünüz ve kanalınız, abonelik statünüz (iptal, aktif vb.) gibi temel abonelik bilgileriniz,
• Tarafınıza ait fatura ve ödeme bilgileri (ad-soyadı- fatura adresi), tarafınıza gönderilen faturalar, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı,
• Tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,
• Şube kodu, hesap numara ve sair banka bilgileriniz,
• Satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileriniz gibi satış aracılığı ile elde edilen verileriniz,
• İnternet sitemizdeki Trafik verilerinizden üretilen kullanım verileriniz,
• Ödeme Hizmetleri’nden yararlanıyor olmanız halinde ödeme verileriniz ve sair kayıtlarınız,
• İş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile Firma çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz (Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, fatura bilgileri, alacak bakiyesi, borç bakiyesi v.b., Adli sabıka kaydı, beden bilgileri, sağlık raporları vb., İşe giriş çıkış tarihleri, sosyal güvenlik no, vergi dairesi no, seyahat durumu, çalışma gün sayısı, izin süreleri, aylık toplam mesai bilgisi , diploma bilgisi v.b. özlük verileri)
• İçkale ile aranızda yapılmış olan sözleşme, taahhütname ve benzerleri ile bunlara ilişkin veriler

Kurum tarafından kabul edilecek usul ve esaslara uygun biçimde, geri döndürülemeyecek şekle getirilen Anonim Veriler, anılan Kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Veri Koruma Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI:

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dahil bunlarla sınırlı olmamak üzere işlenecektir.

İÇKALE tarafından sunulan hizmetler kapsamında;

• Çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,
• Firmamızın tüm İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi,
• Firma ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (Çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) Merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
• Firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
• Kamera görüntülerinin firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması,
• Anlaşmalı olunan özel sigorta şirketleri ve/veya diğer kurumlar tarafından, anlaşmalar çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet vb. hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
• Kimliğinizi teyit etme,
• Acil yardım çağrısı halinde ilgili mevzuata uygun olarak yerinizi tespit etme ve yetkili mercilerle paylaşma,
• İlgili ürün ve hizmetlerimize başvurularınızda gerekmesi halinde kredi notu kontrolü işlemlerini gerçekleştirme,
• Ürün ya da hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,
• Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,
• Ürün ve hizmetlerimizin kullanımında suiistimalleri önlemek ve tespit etme,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
• İlgili mevzuat gereği saklanması gereken belgelere ilişkin bilgileri muhafaza etme,
• İlgili iş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,
• Bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması,
• Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,

dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, telekomünikasyon ve satış hizmetlerinin verilmesi, pazarlama aktiviteleri ve iletişimi, müşteri hizmetleri ve memnuniyeti, finansal raporlama ve analiz, kanuni takip, servis optimizasyonu ve benzeri amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Ayrıca kişisel verileriniz, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

V. KİŞİSEL VERİLER NEREDE DEPOLANIR VE İŞLENİR?

Kişisel Veriler, İÇKALE’nin, iştiraklerinin, bağlı olduğu grup şirketlerinin, iş ortaklarının bulunduğu yer veya anlaşmalı olduğu hizmet servis sağlayıcılarıyla, işbu Politika’da yer alan amaçlarla ve Kurul tarafından çıkarılacak olan düzenlemelere uyumlu olarak depolanabilir ve işlenebilir.

VI. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI:

Kişisel veriler ve bu kişisel veriler kullanılarak elde edilen yeni veriler, İÇKALE tarafından sunulan hizmetlerin ifası, müşteri deneyiminin ve memnuniyetinin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), müşteri güvenliğinin sağlanması, hileli ya da izinsiz kullanımların tespiti, hataların giderilmesi, kimlik teyidi ve işbu Politika’da yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için kanun ve sair mevzuat kapsamında işbu metinde yer verilen amaçlar dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabilecektir. Bunlar; İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar; Özel sigorta şirketleri, bankalar, Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları, Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler, Doğrudan/dolaylı hissedarlarımız, Bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz, Grup şirketlerimiz, Denetçiler, Danışmanlar, İş ortakları gibi İÇKALE tarafından sunulan her türlü hizmetin ifası için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, İÇKALE grup şirketleri/iştirakleri, sair gerçek ve tüzel kişiler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişilerdir. Buna ek olarak, kişisel verileri, yürürlükteki mevzuat kapsamında görev ve yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz;

• Veri sahibine yönelik bir hizmetin verilebilmesi ve/veya uygulanması
• İÇKALE ve/veya üçüncü tarafların hukuki çıkarlarının korunması ve/veya veri sorumlusunun meşru menfaatlerinin kullanılması ya da korunması amacıyla veri işlemenin zorunlu olması;
• İÇKALE’in tabi olduğu her türlü mevzuat uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesi;
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Veri sahibinin muvafakat etmesi,
• Mevzuatta açıkça öngörülmesi
Halinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

VII. GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel veriler gizlidir ve “İÇKALE” de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. “İÇKALE” tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve kişilerin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü kişilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. İster çalışanlar isterse diğer kişilerin “İÇKALE” deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz. www.ickale.com.tr adresi içerisinde bulunan bilgi alışverişleri SSL güvencesi altındadır. Tüm veri akışları şifreli olarak yapılmaktadır.

VIII. VERİ SAHİBİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARI:

Kanun’un 11 numaralı maddesi gereğince; İÇKALE’e başvurarak,

• Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

IX. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ:

İÇKALE; kişisel verileri, hizmetten en iyi şekilde faydalanılmasını sağlayabilmek amacıyla işbu Politika’da belirtilen şartlar çerçevesinde ve ilgili hizmetin mahiyetinden ve sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmek adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. Buna ek olarak, İÇKALE, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. X. İLETİŞİM: Kanun’un uygulanmasıyla ilgili talepleriniz ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü soruyu, noter, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri ile ile “Dokuz Eylül Mah. Menekşe Sok. No:15/201 Gaziemir – İZMİR” adrese yazılı olarak iletebilirsiniz. İÇKALE, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür. XI. VERİ KORUMA ve GİZLİLİK POLİTİKASI’NIN TADİLİ: İş bu politika 5 sayfadan ibaret olmakla İÇKALE işbu Veri Koruma ve Gizlilik Politikası hükümlerini zaman zaman güncelleyebilir: Bu nedenle en güncel versiyona ulaşmak için, düzenli olarak www.ickale.com.tr adresini ziyaret etmenizi rica ederiz. Söz konusu güncellemeler yayınlanma tarihinden itibaren geçerli olacaktır.